Navigation

Herhaling: Crypto: EU ziet MEV als marktmisbruik onder MiCA-regels - implicaties

Herhaling: Crypto: EU ziet MEV als marktmisbruik onder MiCA-regels - implicaties

[Dit bericht is op dinsdag in de feed geplaatst en wordt nu onbewerkt herhaald.]

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft nieuwe ontwerpstandaarden uitgebracht die Maximum Extractable Value (MEV) classificeren als een vorm van illegaal marktmisbruik. Deze standaarden vallen onder de aankomende Markets in Crypto-Assets (MiCA)-regeling. Dit artikel legt uit wat MEV is, waarom het als marktmisbruik wordt beschouwd, en wat de implicaties zijn voor de cryptomarkt.

Wat is Maximum Extractable Value (MEV)?

Maximum Extractable Value, of MEV, verwijst naar de winst die miners of validators kunnen maken door transacties binnen een blok te herschikken, toe te voegen of te verwijderen.

Deze praktijk stelt hen in staat om specifieke transacties voor te zijn en zo in hun eigen voordeel te handelen. Bijvoorbeeld, als een miner een grote kooporder voor een cryptovaluta ziet, kan hij eerst zelf een kooporder plaatsen en vervolgens verkopen tegen de hogere prijs die door de oorspronkelijke grote order wordt veroorzaakt.

Deze manipulatie kan de markt verstoren en leidt tot oneerlijke voordelen en verliezen voor gewone handelaren.

Waarom wordt MEV als marktmisbruik beschouwd?

De ontwerpstandaarden van ESMA beschouwen MEV expliciet als een duidelijk voorbeeld van marktmisbruik. De belangrijkste reden hiervoor is dat het insiders (miners of validators) in staat stelt om hun positie uit te buiten voor oneerlijke winst. Door transacties te herschikken, kunnen ze de markt in hun voordeel manipuleren, wat de integriteit van de handelsomgeving ondermijnt.

Rapportage- en monitoringsvereisten

Volgens Patrick Hansen, een bekende commentator op het gebied van cryptoreguleringen, verplichten de ontwerpstandaarden van ESMA dat alle gereguleerde cryptobedrijven in de EU, waaronder beurzen en brokers, gevallen van MEV moeten opsporen en rapporteren.

Deze rapporten staan bekend als Suspicious Transaction or Order Reports (STORs). De ESMA-template voor STORs is uitgebreid en beslaat zes pagina's, wat het niveau van detail illustreert dat voor elk rapport vereist is.

Uitdagingen bij de implementatie

Eén van de belangrijkste zorgen die Hansen heeft benadrukt, is de praktische haalbaarheid van deze rapportagevereisten. Gezien de complexiteit en frequentie van MEV-gevallen kan het voor bedrijven moeilijk zijn om elk afzonderlijk geval te beheren en te rapporteren. Het enorme aantal transacties op de cryptomarkt maakt uitgebreide monitoring een uitdagende taak.

Samenwerkende handhaving

De ontwerpstandaarden van ESMA suggereren ook een samenwerkende aanpak van handhaving, waarbij wordt aangedrongen op samenwerking tussen EU-autoriteiten en internationale autoriteiten. Dit betekent dat betrokkenen bij MEV niet alleen onderzoeken en sancties kunnen verwachten van EU-toezichthouders, maar ook van autoriteiten wereldwijd.

Participatie van belanghebbenden en consultatietermijn

Het consultatieproces voor deze ontwerpstandaarden staat open tot 25 juni. ESMA benadrukt het belang van feedback van belanghebbenden, met name degenen die direct betrokken zijn bij MEV en andere crypto-activiteiten. Deze feedback is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve en praktische regelgevende maatregelen.

Wat zijn de implicaties

Verhoogde nalevingskosten: De nieuwe rapportage- en monitoringsvereisten van ESMA kunnen leiden tot verhoogde nalevingskosten voor cryptobedrijven. Het gedetailleerd opsporen en rapporteren van elke MEV-gebeurtenis vereist geavanceerde monitoringtools en extra personeel, wat de operationele kosten aanzienlijk kan verhogen.

Technische uitdagingen: Het identificeren en rapporteren van MEV is technisch complex. Cryptobedrijven zullen waarschijnlijk nieuwe systemen en technologieën moeten implementeren om aan de strenge rapportagevereisten te voldoen. Dit kan een aanzienlijke investering in tijd en middelen vergen.

Marktintegriteit: Door MEV als marktmisbruik te classificeren, streeft de EU naar een eerlijkere en transparantere cryptomarkt. Dit kan het vertrouwen van beleggers vergroten en bijdragen aan de stabiliteit van de markt. Het kan echter ook leiden tot meer toezicht en regelgevingsdruk, wat sommige bedrijven als belastend kunnen ervaren.

Internationale samenwerking en handhaving: De nadruk op internationale samenwerking betekent dat bedrijven die betrokken zijn bij MEV niet alleen te maken kunnen krijgen met EU-toezichthouders, maar ook met internationale autoriteiten. Dit vergroot de reikwijdte van handhaving en kan leiden tot strengere sancties en uitgebreidere onderzoeken.

Competitieve voordelen en nadelen: Bedrijven die in staat zijn om snel te voldoen aan de nieuwe regelgeving, kunnen een competitief voordeel behalen door als betrouwbaar en compliant te worden beschouwd. Aan de andere kant kunnen bedrijven die moeite hebben met naleving worden geconfronteerd met boetes, sancties of zelfs uitsluiting van de markt.

Toekomstige reguleringskaders: De EU's benadering van MEV kan een precedent scheppen voor andere rechtsgebieden. Als deze regelgeving effectief blijkt te zijn, kunnen andere landen vergelijkbare maatregelen overwegen, wat kan leiden tot een meer uniforme wereldwijde regelgeving voor de cryptomarkt.

Beleggersbescherming: De focus op het aanpakken van MEV als marktmisbruik kan bijdragen aan een betere bescherming van beleggers. Door oneerlijke praktijken te bestrijden, hoopt de EU een veiligere omgeving voor beleggers te creëren, wat kan leiden tot een toename van investeringen in de cryptomarkt.

Invloed op innovatie: Hoewel de regelgeving is bedoeld om marktmisbruik te voorkomen, kan het ook onbedoelde gevolgen hebben voor innovatie. Strenge regels en hoge nalevingskosten kunnen een belemmering vormen voor nieuwe en kleinere bedrijven om de markt te betreden, wat de innovatie in de sector kan vertragen.

Samenvattend

De nieuwe ontwerpstandaarden van de EU onder MiCA beschouwen MEV als een duidelijk voorbeeld van marktmisbruik. MEV stelt miners of validators in staat om hun positie uit te buiten voor winst door transacties te herschikken.

De standaarden van ESMA vereisen gedetailleerde rapportage van MEV-gevallen, wat uitdagingen oplevert voor cryptobedrijven. De samenwerkende handhavingsaanpak en feedback van belanghebbenden kunnen de definitieve regelgeving vormgeven, met aanzienlijke gevolgen voor de cryptomarkt in de EU en mogelijk daarbuiten.

Kortom, de implicaties van de nieuwe ontwerpstandaarden van ESMA voor MEV zijn breed en diepgaand. Ze brengen zowel uitdagingen als potentiële voordelen met zich mee voor de cryptomarkt en de bredere financiële sector.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.